Umowa ubezpieczenia OC, jaką posiada każdy właściciel pojazdu mechanicznego, zawiera informacje dotyczące górnego pułapu ubezpieczenia. Inaczej mówiąc: jest to suma, do jakiej ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie za kierowcę będącego sprawcą wypadku.

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej

 

W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), sprawca wypadku może liczyć na pokrycie całości lub części kosztów wypadku przez firmę ubezpieczeniową, z jaką ma podpisaną umowę. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ten związek sprawcy i ubezpieczyciela jest wyraźnie zarysowany, co wyraża się w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w szczególności w treści art. 19 par. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

Dlatego zgodnie z tym przepisem, osoba poszkodowana w związku z wypadkiem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego, ma prawo dochodzić roszczeń bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego. W rzeczywistości oznacza to, że poszkodowany ma prawo z pominięciem sprawcy zwrócić się do jego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania.

Jest również możliwość dochodzenia swoich spraw w sądzie, co wiąże się bezpośrednio z pozwaniem ubezpieczyciela sprawcy, a nie samego sprawcy.

 

 

Maksymalna wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku

 

Każda umowa – podpisana pomiędzy posiadaczem pojazdu mechanicznego a ubezpieczycielem – zawiera klauzulę, która dotyczy sumy ubezpieczenia, czyli określa sumę gwarancyjną. Jest to kwota będąca górną granicą, za jaką odpowiada dany ubezpieczyciel. Oznacza to, że ten ubezpieczyciel będzie odpowiadał za wszelkie szkody właśnie do tej kwoty. Szkody, które przekraczają wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia będą już ściągane z majątku osobistego sprawcy wypadku.

 

Co istotne, wysokość sumy gwarancyjnej zawartej w umowie ubezpieczenia nie jest kwotą niezmienną. Ubezpieczyciel może dobrowolnie podwyższyć sumę, nawet bez informowania osoby ubezpieczonej o tym. Dlatego w przypadku spowodowania wypadku, warto sprawdzić obecną wartość sumy gwarancyjnej, którą oferuje ubezpieczyciel.

 

 

Maksymalna suma ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Natomiast w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, maksymalna suma ubezpieczenia została określana w art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przepisie tym znajdziemy informacje dotyczące minimalnej granicy sum gwarancyjnych. Jeśli szkoda dotyczy osoby, suma ta wynosi 5 mln euro, natomiast w przypadku szkód na mieniu – 1 mln euro. Należy pamiętać, że suma ta określona jest do jednego zdarzenia i nie ma znaczenia, ile osób brało udział w wypadku.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl