Polskie prawo mianem testamentu określa zarówno czynność prawną jak i dokument który zgodnie z prawem spadkowym obejmuje swoją treścią oświadczenie woli osoby sporządzającej testament.

Swoboda testowania

Zgodnie z obowiązującym prawem, sporządzanie testamentu lub inaczej testowanie jest dostępne dla każdej osoby fizycznej która ma prawo dysponować swoim majątkiem zarówno ruchomym jak i nieruchomym. Jedynie osoba ze zdolnością do czynności prawnych może sporządzić testament.

Rozporządzanie majątkiem

Pomimo swobody testowania, nie stwierdza się w niej nic o formie rozporządzania majątkiem, jak należy tego dokonywać. Jednak ustawodawstwo nie przewiduje sytuacji aby rozporządzanie dokonywane było w dowolnej formie, ponieważ gdy do czynienia mamy z całym majątkiem testatora była by to zbyt ważka sytuacja by móc pozostawić ją do decyzji osób zainteresowanych, mogło by dojść do oszustw i przekłamań, dlatego konieczny jest nadzór ze strony państwa. Jeżeli będziemy testować bez zachowania określonych wymogów wówczas nasze działanie będące rozporządzaniem majątku będzie nie ważne.

Formy rozporządzeń

Na chwile obecną mamy do czynienia z dwoma rodzajami form rozporządzeń majątkowych, testamentem oraz umową o spadek.

Testament:
-może być utworzony przez jedną osobę, zakazane są testamenty wspólne,
-jest czynnością jednostronną
-nie musi być skierowany do konkretnego adresata, z imienia i nazwiska, można określić osoby np. moje dzieci, moje wnuki itp.
-musi być sporządzony przez osobę testatora i podpisany od ręcznie
-musi zostać wybrana jedna spośród kilku jego prawomocnych form – dowolna
-w dowolnej chwili osoba testatora może odwołać testament, niszcząc go, przekreślając, pisząc na nim np. „odwołuje” itp, sporządzając nowy testament
– wywołuje skutki dopiero po śmierci fizycznej lub administracyjnej osoby testatora, nigdy za jego życia.

Umowa o spadek

Jest to takie rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci, gdzie miejsce ma dwustronne porozumienie pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą, z czego ten pierwszy ogłasza, iż po jego śmierci spadkobierca odziedziczy daną część lub całość majątku. Umowy te nie są możliwe do odwołania tylko przez osobę spadkodawcy, konieczna jest zgoda także drugiej strony umowy. Z tego powodu umowy o spadek są w Polsce zakazane, ponieważ nie jest to do pogodzenia z intuicjami pierwotnymi.

Podstawowe rodzaje spadków

Najbardziej znane i najczęściej stosowane rodzaje spadków to testament własnoręczny zwany również hologaficznym, który musi być sporządzony pismem odręcznym nie np. na komputerze.
Testament ustny inaczej zwany alograficznym, wymagający świadków oraz odpowiedniej osoby na stanowisku państwowym, np. prezydent, wójt, burmistrz etc. Testament notarialny, wówczas na dokumencie z wola spadkodawcy wymagany jest jedynie podpis.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl