DarowiznaDarowizna jest to umowa, na mocy, której jedna strona oddaje określoną rzecz drugiej stronie dobrowolnie oraz bezpłatnie. Zazwyczaj takie przekazanie dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy. W przypadku darowania nieruchomości forma umowy darowizny jest określona w Kodeksie i powinna mieć ona formę aktu notarialnego. Darowizna jest umową jednostronną, gdzie obowiązek świadczenia leży po jednej stronie.

 

Pojęcie darowizny nie obejmuje każdego nieodpłatnego przysporzenia .Wynika to z innych czynności prawnych unormowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego pod tytułem darowizny, a także z określenia świadczenia darczyńcy jako dotykającego jego sfery majątkowej.

Wykonanie darowizny

Wykonanie umowy darowizny ma miejsce wtedy, gdy:

  • umowa została podpisana;
  • przedmiot umowy darowizny został już wydany.

W przypadku gdy przedmiotem umowy darowizny jest ustanowienie jakiegoś prawa, wówczas momentem wykonania umowy będzie moment, w którym umowa darowizny została podpisana.

 

Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem darowizny będzie określone świadczenie lub przekazanie własności danej rzeczy czy kwoty pieniężnej to moment wykonania darowizny będzie momentem w którym dana rzecz została przekazana w ręce obdarowanego. W umowie darowizny może znaleźć się zapis, który będzie dotyczył terminu przekazania przedmiotu, a będzie on zgodny z dniem sporządzenia umowy.

 

Skutki wykonania umowy darowizny

  • W przypadku, gdy forma umowy darowizny będzie nieprawidłowa, wtedy umowę darowizny uznaje się za nieważną, jeśli darowizna została już wykonana wtedy nie ma znaczenie jaka ona formę miała i jest ona uznana za ważna;
  • w przypadku nieruchomości, praw spółdzielczych itp. umowa darowizny musi mieć formę aktu notarialnego, jest to warunek konieczny;
  • wykonanie umowy darowizny powoduje rozpoczęcie biegu terminów dotyczących podatku od spadków i darowizn.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl