Rodzaje spółek w Polsce

Polski system prawny pozwala na prowadzenie działalności w kilku rodzajach spółek. Wybór najkorzystniejszej z form prowadzenia przedsiębiorstwa powinien nastąpić po przeanalizowaniu wszystkich aspektów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie firmy, ale też specyfiki branży oraz przewidywanej wielkości przedsiębiorstwa.

Rodzaje spółek w Polsce

W pierwszej kolejności należy dokonać podziału na spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się: spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie; natomiast spółki kapitałowe to: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Spółki osobowe

Spółka cywilna jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma osobowości prawnej. Może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne jak i przez inne podmioty gospodarcze.
Tak naprawdę nie jest to spółka w rozumieniu kodeksu spółek handlowych tylko umowa pomiędzy wspólnikami. treść tej umowy nie jest regulowana przez prawo spółek handlowych tylko przez Kodeks Cywilny.

Spółka jawna w wielu aspektach jest podobna do spółki cywilnej, podobnie jak ona nie posiada formy prawnej, natomiast jej funkcjonowanie regulują już przepisy Kodeksu spółek handlowych. W odróżnieniu od spółki cywilnej musi zostać zarejestrowana w KRS.

Spółka partnerska– ta forma prowadzenia działalności zarezerwowana jest do wykonywania wolnych zawodów. W nazwie spółki partnerskiej występować musi przynajmniej nazwisko jednego z partnerów z dopiskiem „ i partner”, lub „i partnerzy”. Funkcjonowanie spółki uregulowane jest w Kodeksie spółek handlowych. Podobnie jak spółka jawna podlega rejestracji w KRS.
Współwłaściciele odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki, które nie są związane z wykonywaniem wolnego zawodu, a więc na przykład za kredyty.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników (komandytariuszy) jest ograniczona.
Komplementariusz reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy.

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółkę wpisuje się do KRS.

Spółki kapitałowe

Sp. z o.o. jest popularną spółką kapitałową. Utworzona może zostać zarówno poprzez osoby fizyczne jak i prawne. Wyróżniającą cechą tej spółki jest fakt, że za zobowiązania finansowe nie odpowiadają współwłaściciele, a egzekucji można dokonać tylko z majątku spółki. Umowa pomiędzy wspólnikami musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Aby spółka została wpisana do KRS kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5 000 zł.

Spółka akcyjna jest to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia działalności. Pod wieloma względami przypomina spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak aby założyć spółkę akcyjną należy zgromadzić kapitał w wysokości 100 000 zł.

Więcej informacji na temat spółek występujących w polskim prawie udzieli nam doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie spółek.