Darowizna mieszkania

Darowizna jest to nieodpłatne przekazanie określonego dobra na rzecz osoby obdarowanej, kosztem darczyńcy. W darowiźnie można przekazać prawie każdą rzecz, w tym również nieruchomości.

Notariusz

 

Należy pamiętać, że w przypadku darowizny bardzo ważna kwestia jest forma umowy darowizny. Musi mieć ona formę aktu notarialnego. Co powoduje narastanie dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o rozliczenie darowizny z urzędem skarbowym, ta kwestią zajmuje się już notariusz. Jego zadaniem będzie również wpłata i wpis do księgi wieczystej.

 

Zabezpieczenie prawa do mieszkania

Bardzo ważne jest, aby zabezpieczyć sobie prawo do mieszkanie, jakie chcemy darować. Przenosząc własność nieruchomości tracimy możliwość korzystania z niego na dotychczasowych warunkach, jeśli w umowie nie zastrzeżemy sobie praw do korzystania z niego, nasze użytkowanie będzie bezumowne, co w przypadku konfliktu z obdarowanymi czy jego spadkobiercami może zakończyć się nieprzyjemnie. Dlatego ważne aby w umowie zaznaczyć na jakich warunkach możemy korzystać z darowanej nieruchomości. Jest to tzw, służebność, dzięki niej darczyńca będzie miał prawo skorzystania z nieruchomości zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Służebność jest dożywotnia, jednak nie przechodzi ona na spadkobierców uprawnionego. Ustanowienie również wymaga aktu notarialnego, zazwyczaj zawiera się w jednym akcie wraz z darowizna nieruchomości.

Podatek od spadków i darowizn

Wartość nieruchomości zazwyczaj przekracza wartość kwoty wolnej od podatku. W przypadku darowizny nieruchomości na rzecz najbliższej rodziny, czyli takich osób jak:

  • małżonek;
  • zstępni;
  • wstępni;
  • rodzeństwo.

Będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniem od podatku, w tym przypadku zgłoszenia dokonuje notariusz. Natomiast w przypadku dalszej rodziny będziemy mieli do czynienia ze zwolnieniem z podatku zgodnie z ustawą lub z koniecznością zapłaty podatku. Jeśli nie można będzie skorzystać ze zwolnienia – notariusz będzie płatnikiem podatku od spadków i darowizn – co oznacza, że wyliczy i pobierze go przy sporządzaniu aktu.

 

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Testament – wiadomości ogólne

Polskie prawo mianem testamentu określa zarówno czynność prawną jak i dokument który zgodnie z prawem spadkowym obejmuje swoją treścią oświadczenie woli osoby sporządzającej testament.

Swoboda testowania

Zgodnie z obowiązującym prawem, sporządzanie testamentu lub inaczej testowanie jest dostępne dla każdej osoby fizycznej która ma prawo dysponować swoim majątkiem zarówno ruchomym jak i nieruchomym. Jedynie osoba ze zdolnością do czynności prawnych może sporządzić testament.

Rozporządzanie majątkiem

Pomimo swobody testowania, nie stwierdza się w niej nic o formie rozporządzania majątkiem, jak należy tego dokonywać. Jednak ustawodawstwo nie przewiduje sytuacji aby rozporządzanie dokonywane było w dowolnej formie, ponieważ gdy do czynienia mamy z całym majątkiem testatora była by to zbyt ważka sytuacja by móc pozostawić ją do decyzji osób zainteresowanych, mogło by dojść do oszustw i przekłamań, dlatego konieczny jest nadzór ze strony państwa. Jeżeli będziemy testować bez zachowania określonych wymogów wówczas nasze działanie będące rozporządzaniem majątku będzie nie ważne.

Formy rozporządzeń

Na chwile obecną mamy do czynienia z dwoma rodzajami form rozporządzeń majątkowych, testamentem oraz umową o spadek.

Testament:
-może być utworzony przez jedną osobę, zakazane są testamenty wspólne,
-jest czynnością jednostronną
-nie musi być skierowany do konkretnego adresata, z imienia i nazwiska, można określić osoby np. moje dzieci, moje wnuki itp.
-musi być sporządzony przez osobę testatora i podpisany od ręcznie
-musi zostać wybrana jedna spośród kilku jego prawomocnych form – dowolna
-w dowolnej chwili osoba testatora może odwołać testament, niszcząc go, przekreślając, pisząc na nim np. „odwołuje” itp, sporządzając nowy testament
– wywołuje skutki dopiero po śmierci fizycznej lub administracyjnej osoby testatora, nigdy za jego życia.

Umowa o spadek

Jest to takie rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci, gdzie miejsce ma dwustronne porozumienie pomiędzy spadkodawcą i spadkobiercą, z czego ten pierwszy ogłasza, iż po jego śmierci spadkobierca odziedziczy daną część lub całość majątku. Umowy te nie są możliwe do odwołania tylko przez osobę spadkodawcy, konieczna jest zgoda także drugiej strony umowy. Z tego powodu umowy o spadek są w Polsce zakazane, ponieważ nie jest to do pogodzenia z intuicjami pierwotnymi.

Podstawowe rodzaje spadków

Najbardziej znane i najczęściej stosowane rodzaje spadków to testament własnoręczny zwany również hologaficznym, który musi być sporządzony pismem odręcznym nie np. na komputerze.
Testament ustny inaczej zwany alograficznym, wymagający świadków oraz odpowiedniej osoby na stanowisku państwowym, np. prezydent, wójt, burmistrz etc. Testament notarialny, wówczas na dokumencie z wola spadkodawcy wymagany jest jedynie podpis.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Odszkodowanie OC od sprawcy

Umowa ubezpieczenia OC, jaką posiada każdy właściciel pojazdu mechanicznego, zawiera informacje dotyczące górnego pułapu ubezpieczenia. Inaczej mówiąc: jest to suma, do jakiej ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie za kierowcę będącego sprawcą wypadku.

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej

 

W przypadku ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), sprawca wypadku może liczyć na pokrycie całości lub części kosztów wypadku przez firmę ubezpieczeniową, z jaką ma podpisaną umowę. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ten związek sprawcy i ubezpieczyciela jest wyraźnie zarysowany, co wyraża się w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w szczególności w treści art. 19 par. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

 

Dlatego zgodnie z tym przepisem, osoba poszkodowana w związku z wypadkiem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego, ma prawo dochodzić roszczeń bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego. W rzeczywistości oznacza to, że poszkodowany ma prawo z pominięciem sprawcy zwrócić się do jego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania.

Jest również możliwość dochodzenia swoich spraw w sądzie, co wiąże się bezpośrednio z pozwaniem ubezpieczyciela sprawcy, a nie samego sprawcy.

 

 

Maksymalna wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku

 

Każda umowa – podpisana pomiędzy posiadaczem pojazdu mechanicznego a ubezpieczycielem – zawiera klauzulę, która dotyczy sumy ubezpieczenia, czyli określa sumę gwarancyjną. Jest to kwota będąca górną granicą, za jaką odpowiada dany ubezpieczyciel. Oznacza to, że ten ubezpieczyciel będzie odpowiadał za wszelkie szkody właśnie do tej kwoty. Szkody, które przekraczają wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia będą już ściągane z majątku osobistego sprawcy wypadku.

 

Co istotne, wysokość sumy gwarancyjnej zawartej w umowie ubezpieczenia nie jest kwotą niezmienną. Ubezpieczyciel może dobrowolnie podwyższyć sumę, nawet bez informowania osoby ubezpieczonej o tym. Dlatego w przypadku spowodowania wypadku, warto sprawdzić obecną wartość sumy gwarancyjnej, którą oferuje ubezpieczyciel.

 

 

Maksymalna suma ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Natomiast w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, maksymalna suma ubezpieczenia została określana w art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przepisie tym znajdziemy informacje dotyczące minimalnej granicy sum gwarancyjnych. Jeśli szkoda dotyczy osoby, suma ta wynosi 5 mln euro, natomiast w przypadku szkód na mieniu – 1 mln euro. Należy pamiętać, że suma ta określona jest do jednego zdarzenia i nie ma znaczenia, ile osób brało udział w wypadku.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Obowiązek alimentów na dzieci uczące się

Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do tego aby świadczyć alimentami względem dzieci nie mogących się utrzymać. Zgodnie z treścią art.133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic musi świadczyć alimenty chyba, że dziecko posiada majątek z którego dochody wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Główna przesłanka

Aby można było mówić o świadczeniu alimentacyjnym musi istnieć sytuacji niezdolności dziecka do samo utrzymania się. Obowiązek alimentacyjny o czym warto pamiętać trwa od narodzenia dziecka i wygasa dopiero w momencie usamodzielnienia a nie pełnoletności. Osoby które ukończyły 18 lat ale podjęły dalszą edukacje dalej mogą pobierać lub postarać się o alimenty nad siebie pod określonymi w przepisach warunkami.

Obowiązek może być dożywotni

Tak jest, jeżeli dziecko nie jest w stanie się utrzymać samodzielnie na skutek choroby lub kalectwa, wówczas świadczenia alimentacyjne od rodziców będą trwać bez przerwy aż sytuacja nie ulegnie zmianie. Wynika to z przyjętej zasady o równej stopy życiowej dzieci z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do tego aby podzielić się ze swoimi dziećmi nawet skromnymi dochodami.

Ustanie alimentów

Zgodnie z prawem jedyną okolicznością która może uzasadniać ustanie obowiązku alimentacyjnego jest okoliczność stanowiąca czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać czy też nie. W przypadku osób pełnoletnich pod uwagę bierze się również to czy w ogóle wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Stanowisko przeciwne prowadzi do zahamowania lub do znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, poprzez pozbawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości.

W sytuacji jednak gdy dziecko zaniedbuje studia a jest przygotowane do pracy, gdy z własnej winy lub zaniedbania nie zdaje egzaminów w terminach, lub powtarza lata studiów obowiązek alimentacyjny może ustać. Rodzice dziecka uczącego się zostaną zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego gdy dziecko będzie w stanie utrzymać się z pobieranego stypendium.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Czeka nas urynkowienie usług prawnych?

Jednym z najważniejszych zadań dla radców prawnych w nadchodzącym czasie będzie uporanie się z problemem wypierania przez podmioty nie zrzeszone w korporacjach, które radców prawnych zwyczajnie prześcigają radców prawnych w ofertach i możliwości walki o klienta.

Przesycenie rynku

Kolejnym problemem dla młodych aplikantów jest również zwyczajnie przesycenie się rynku ilością osób które udzielają porad prawnych. Obecnie w Polsce prawników, aplikantów, radców prawnych jest więcej, a rynek niestety dla nich nie rozwija się tak dynamicznie jak ilość osób po tych wyżej wymienionych aplikacjach. Brak pracy dla prawników wiąże się natomiast z brakiem zatrudniania aplikantów. Dla przypomnienia w tym roku aplikacja radcowska cieszyła się największą popularnością, z pośród 12 tysięcy absolwentów państwowych  i prywatnych uczelni zdecydowało się na nią ponad 6 tysięcy osób.

 

Rynek usług prawnych obecnie

Jak pokazuje wiele przykładów z rynku rodzimego, nie potrzebne jest ukończenie aplikacji aby funkcjonować i to całkiem sprawnie na rynku usług prawnych. Podmioty nie zrzeszone w korporacjach mają większe możliwości pozyskiwania klientów.

Obecnie dużo podmiotów które mogą zaistnieć również w formie spółek kapitałowych, bardziej agresywnie zaczyna zabiegać o klientów. Zaprzestano zamykania się w enklawach na rzecz silnych kampanii reklamowych, składania bezpośrednich ofert klientom oraz opracowując programy lojalnościowe dla klientów już zdobytych.

 

Radcy prawni jak przedsiębiorcy

Jeżeli sami radcy prawni, adwokaci i prawnicy nie zajmą się dostosowaniem wraz z samorządami dostosowaniem zasad wykonywania zawodu do zasad rynkowych, wówczas rynek sam ich zweryfikuje.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Windykacja miękka

Odzyskiwanie swoich pieniędzy od dłużników może przebiegać na wiele różnych sposobów. Obecnie przedsiębiorstwa, które mają problemy z długami swoich klientów i kontrahentów, często korzystają z pomocy wyspecjalizowanych w tym przedsiębiorstw, które są w stanie dostarczyć odpowiednie narzędzia i wykorzystać je do szybkiego odzyskania środków. W tym celu stosuje się oczywiście dopasowane do konkretnej sytuacji narzędzia. Na samym początku jest to tak zwana windykacja miękka – czego ona dotyczy i jak się ją przeprowadza?

Czym jest windykacja miękka?

Windykacją miękką w firmach windykacyjnych określa się standardowe procesy, w których windykatorzy informują dłużników o posiadaniu przez nich długów. Najczęściej windykator jest wtedy jeszcze osobą miłą, uprzejmą, dość ugodową, na przykład możliwe jest pójście na rękę dłużnikowi i rozłożenie jego zobowiązania na raty. Miękka windykacja stosowana jest oprócz firm windykacyjnych przez biura informacji gospodarczej, które przesyła pocztowo wezwana do zapłaty z ostrzeżeniem, że gdy nie zostaną one uregulowane, wtedy dane zostaną opublikowane między innymi w Krajowym Rejestrze Długów, InfoMonitorze, Rejestrze Dłużników ERIF. Miękka windykacja odbywa się najczęściej pocztowo czy telefonicznie. W późniejszych fazach niepowodzenia firma windykacyjna przeprowadza czasami windykację terenową, czyli jej pracownicy odwiedzają dłużników osobiście w domach czy w miejscach pracy.

Skuteczność windykacji miękkiej

Windykacja miękka na ogół odnosi skutek i dłużnicy oddają pieniądze firmie windykacyjnej albo innym firmom czy instytucjom, które przeprowadzają określone czynności. Presja nie jest jeszcze taka duża, ale zawarcie w pismach informacji o tym, że w przypadku braku oddania długu można narazić się na bardziej poważne konsekwencje, potrafi dać dobre wyniki. W Polsce większość spraw windykacyjnych zatrzymuje się na windykacji miękkiej, ale jeżeli nie da ona rezultatów, wtedy windykatorzy sięgają do innego arsenału technik odzyskiwania długów. 

Artur – Magister prawa na Uniwersytecie Śląskim, prowadzi szkolenia z windykacji kliknij tutaj

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl